Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացում

Դասախոսների որակավորման շարունակական  բարձրացումը ԵՊՀ-ում որակյալ կրթության  երաշխիքն է:  Համալսարանում 1968 թվականից իրականացվող ծրագիրն անընդհատ կատարելագործվում է:

2011 թվականից ԵՊՀ-ում մեկնարկել է կրեդիտային համակարգով պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բաձրացման կրթագիտական ծրագիրը, որն իրականացվել է երկու շրջափուլով՝ 2011-2016 և 2016-2021թթ.: 

Ներկայումս մշակվում է նոր ծրագիր՝ 2022-2027թթ. համար: 

 

Որակի բարձրացման ծրագրեր. 2011-2021

 

ԵՊՀ-ում դասախոսների վերապատրաստման գործընթացը  կազմակերպվել է «Կրեդիտային համակարգով պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (2016-2021թթ.)» մեթոդական փաստաթղթին և որակի բարձրացման  համապատասխան:  

 

 

 2016-2021թթ. Երևանի պետական համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական  կազմի կրեդիտային համակարգով որակավորման բարձրացման ծրագիրը կազմակերպվել է ըստ  որակի բարձրացման  կանոնակարգի