Մասնագիտական վերապատրաստում

ԵՊՀ Շարունակական կրթության կենտրոնը իրականացնում է մասնագիտական վերապատրաստման բազմաբնույթ ծրագրեր՝ տարբեր թիրախային խմբերի համար: Ծրագրերը մշակվում են մասնակիցների կարիքների գնահատման հիման վրա և իրականացվում ինչպես ԵՊՀ, այնպես էլ հրավիրյալ դասախոսների կողմից: 

 

 Ծրագիրն ավարտած և ամփոփիչ ատեստավորումն անցած մասնակիցներին տրվում է ԵՊՀ սահմանած նմուշի ավարտական փաստաթուղթ (հավաստագիր, վկայական): 

ԵՊՀ-ում իրականացվում է  ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում՝ տարբեր մասնագիտություններով, ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստում, ինչպես նաև  ֆիզիկական անձանց վերապատրաստում «Գործնական  հոգեբանություն» մասնագիտությամբ:

 

Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում

Հասարակայնության հետ կապերի հետագա զարգացումը ապահովելու և հանրային ծրագրերում առավելագույնս ներգրավվելու նպատակով ԵՊՀ-ում 2003-ից իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների, 2011-ից՝ նաև ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի և ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական հատուկ ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստում:

Հանրային ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը ԵՊՀ-ում կազմակերպական և բովանդակային առումով պարբերաբար զարգացում է ստանում: Հաճախ իր իսկ նախաձեռնությամբ արդիականացնելով դասընթացների ծրագրերը՝ ԵՊՀ-ն հանձնառություն ունի երկրում հանրային ծառայության համակարգի կայացման գործում: