ԵրեԻանի պետական համալսարանի շարունակական կրթության կենտրոն

 

Շարունակական կրթության կենտրոնը Երևանի պետական համալսարանի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ստեղծվել է 2002թ.՝ 1968 թ-ից ԵՊՀ-ում գործող դասախոսների որակավորման բարձրացման ֆակուլտետի հիմքի վրա: 

 

Երևանի պետական համալսարանը տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության բազմազան  ծառայություններ՝ հանրային պահանջարկին համապատասխան:

Շարունակական կրթության կենտրոնը գործում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան,  ԵՊՀ ու սեփական կանոնադրության հիման վրա:

Շարունակական կրթության կենտրոնի  խնդիրներն են՝
1. ԵՊՀ-ում լրացուցիչ կրթության ապահովում
2. Դասախոսների որակավորման բարձրացում
3. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացում