Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության կողմից 2021թ. երկրորդ կիսամյակում իրականացվել են քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ հետևյալ թեմաներով. 

♦ ՀՀ Սահմանադրություն,

Մարդու իրավունքներ,

♦ Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք,

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք, 

Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենք,

Տարածքային կառավարման մասին ՀՀ օրենք,

♦ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենսդրական փոփոխություններ,

Աշխատանքային օրենսդրություն,

♦ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի պարզաբանում,

Իրավական ակտերի նախապատրաստում, 

Ծառայողական քննության վարման առանձնահատկությունները,

Աշխատանքի կատարողականի գնահատում,

Էկոլոգիական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 

Կառավարման արդի հիմնախնդիրներ,

 Ծառայությունների մատուցում,

♦ Ռիսկերի կառավարում,

♦ Մրցույթի հարցազրույցի փուլը վարելու համար հանձնաժողովի անդամների հմտությունների բարձրացում,

ՀՀ միջազգային ինտեգրացում և անվտանգություն. նոր մարտահրավերներ,

Տեղեկատվական հակամարտությունը և անվտանգությունը ժամանակակից հասարակական գործընթացներում, 

Տվյալների պահոց։