Ուսուցման նորարարական մեթոդներ

Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում են «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլում ներառված 5 դասընթացներ.

Ակտիվ ուսուցում «շրջված լսարանում»

Համակցված դասավանդում  և  ուսուցում

Համագործակցային ակտիվ ուսուցում լսարանում

Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում. մոբայլ ուսումնառություն և խաղայնացում

Տեսանյութերը որպես դասավանդման գործիք

Յուրաքանչյուր դասընթաց ներառում 12 ժամ լսարանային աշխատածավալ և ավարտվում է ատեստավորմամբ (2ժամ):

Դասընթացները վարում են եվրոպական գործընկեր բուհերում վերապատրաստված ԵՊՀ փորձառու դասախոսներ: